СПИСОК НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ КОИ ДО 10.02.2012 ГОД. ДОБИЛЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА
ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

 

Назив на субјект Вид на овластување Контакт
 


1 ДПИУ "ПРОГЕН 3" Доо Скопје
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности (осветленост и бучава ) и микроклиматски услови во работна средина.
02/3245 056  
2

ДИИУ 
"РИ-ОПУСПРОЕКТ"
Доо Скопје

 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата 
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на хемиски штетности( прашина ,аноргански гасови и пареи , вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности  и микроклиматски услови во работна средина.
02/2448 138
3

ДПКУ "ТЕХНОИНСПЕКТ" 

Доо Скопје

 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа 
02/2448 302 
4

Централен Завод 

"АЛЕКС СТЈУАРТ"
Доо Скопје

 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на хемиски штетности( прашина ,аноргански гасови и пареи , вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности (осветленост и бучава ) и микроклиматски услови во работна средина
 6. Периодични мерења на физички штетности  и микроклиматски услови во работна средина.
02/3115 398
5

ДТЛИПУ
"ТЕХНОЛАБ "

Доо Скопје     

 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на хемиски штетности( прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности и микроклиматски услови во работна средина.
02/2448 058 
6

ДТИАИ

"ЕУРОМАК-КОНТРОЛ" Дооел Скопје    

 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Вршење на периодични мерења на физички штетности во работен простор
02/3124 322 
7

Стопанска интересна
заедница Акaдемија 

"БРПС" Скопје 

 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Вршење на периодични мерења на физички штетности во работен простор
02/3085 581;
02/2083 281    
8 "Технички Факултет" -Битола 
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на физички штетности 
047/203 370  
9 ДПТУ
"Екоинжинеринг - НС" Дооел Струмица 
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности (осветленост и бучава ) и микроклиматски услови во работна средина.
071/376 767 
10 ДПТУ
"Пастор-Универзал"
Дооел Скопје               
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа 
02/3077 475
02/2044 845
070 527 949 
11 ДУД "ЛМ Безбедност" Дооел 
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на физички штетности (осветленост и бучава) и микроклиматски услови во работна средина
070/204 394  
12 Машински Факултет- Скопје
 1. Проценка на ризик 
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа.
 5. Периодични мерења на физички штетности.
02/3099 200
13 ДТИ ГМЦ Доо Скопје
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа. 
02/2728 152
070/270 671
14 ПЗУ ТОСПАШ Скопје 
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на физички штетности и микроклиматски услови во работна средина.
02/244 4114 
15 Установа Работнички Универзитет "Неготино " - Неготино
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
043/365 344 
17 "ЕВН" Електростопанство на Македонија АД Скопје
 1. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
070/383 729 
18 ДКУ ФУД КОНСАЛТИНГ Доо Скопје 
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работат.
02 2464 552
19 ДПУ ССС-ТРИ Дооел Тетово тел 
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа (електрични големини). 
070/259 868
20 ДКК МАККОНТРОЛ Доо Скопје
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности и микроклиматски услови во работна средина.
075/338 950
21 ДПТУ Фeрматекс 
Дооел Штип 
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата. 
070/291 488
22 ДМК МС Консалтинг и Тренинг Доо Скопје
 1. Проценка на ризик 
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
02/2451 343
078/365 851
23 ГД ГРАНИТ АД Скопје
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
02/3218 703
02/3218 976
24 АУТОМАКЕДОНИЈА
АД Скопје
 1. Проценка на ризик 
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
02/3103 267
02/3103 275 
25 АСУЦ
Боро Петрушески
Скопје
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
02/3115 819
02/3172 450
26 Цементарница УСЈЕ АД Скопје
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
02/2786 240
27 ДТПУ ПЕКАБЕСКО АД Скопје
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
02/2656 565
02/2656 617
28 ДУ ПРОРИСК Дооел Илинден
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работатa
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 5. Периодични мерења на физички штетности и микроклиматски услови во работна средина.
071/352 450 
29 ДТПИ Македонски институт за квалитет Дооел Скопје
 1. Проценка на ризик
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата.
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа.
02/2447 627
02/2447 691
30 ТД Центар за безбедност и здравје при работа
Доо Тетово
 1. Проценка на ризик  
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
044/ 343 400
070/ 256 078
31 ЈП МЖ Инфраструктура Скопје
 1. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
02/3227 903
32 Фени Индустри
АД Кавадарци
 1. Проценка на ризик  
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
043/ 421 230
33 ДЕК Деконс-Ема
Доо Скопје
 1. Проценка на ризик  
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата
078/ 252 676
34 ДТИК Проинспект
Доо Скопје
 1. Проценка на ризик 
 2. Концепт на изјава за безбедност
 3. Изработка и спроведување на програма за обука за безбедно извршување на работата 
 4. Редовно тестирање и контрола на опрема за работа 
 5. Периодични мерења на хемиски штетности (прашина ,аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи), физички штетности  и микроклиматски услови во работна средина.

02/ 6091 899
078/ 391 899