Онлајн апликацијa

Дворник го задржува правото во случај на потреба да ги контактира кандидатите кои
доставиле свои апликации.